Contact us

Metropolitan Estates s.r.o.

Janackovo nabrezi 51

150 00 Praha 5

Mobile: + 420 774 770 034
Tel: + 420 246 024 802
Fax: + 420 246 024 816

 

Email :info@metropolitan-estates.eu

Map